ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 22/09/61
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 07/01/51
web traffic analysis
 
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
ได้ยกฐานะมาจากสภาตำบลทำนบ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง หน้า 332 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มีผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540) เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กและได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง
โดย: อบต.ทำนบ
วันที่ 26/07/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตุลาคม) (ดู:183)(14/11/2560)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู:187)(31/10/2559)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี (พ.ศ.2561-2563) (ดู:87)(19/10/2560)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี (พ.ศ.2558-2560)(แก้ไขฉบับที่1) (ดู:81)(31/03/2559)
การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ (ดู:887)(20/11/2560)
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ หมู่ที่ 3 ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
โทร. 056-270160,056-270062 แฟกซ์. 056-270160,056-270062 Email: info@tomnob.go.th
©Copyright 2008.tomnob.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation